wersja angielska (en) / wersja niemiecka (de)
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wybór języka

Rejestracja na język obcy w roku akademickim 2016/2017
Rejestracja na język obcy dotyczy studentów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych. Rejestracja nie dotyczy studentów studiów niestacjonarnych. Rejestracji można dokonać w systemie USOS-UL zgodnie z poniższymi zasadami.

Poziom nauczania

Każdy student uczy się obowiązkowo jednego języka obcego mając do dyspozycji następujące poziomy:
B1 — średnio zaawansowany niższy,
B1+ — średnio zaawansowany
B2 — średnio zaawansowany wyższy.

Wybór języka na studiach stacjonarnych II stopnia

Język obcy na studiach II stopnia jest na poziomie B2.


Wybór języka na studiach stacjonarnych I stopnia

Język angielski

Przydział do grupy językowej odbywa się na podstawie wyników procentowych uzyskanych na pisemnym egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
  • Poziom B1 — dla studentów, którzy uzyskali do 60% na pisemnym egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym,
  • Poziom B1+ — dla studentów, którzy uzyskali od 61% do 90% na pisemnym egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym,
  • Poziom B2 — dla studentów, którzy uzyskali co najmniej 91% na pisemnym egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym i dla studentów, którzy zdali pisemny egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym.

Język niemiecki

Nauka języka niemieckiego odbywa się w grupach międzywydziałowych.
Przydział do grupy językowej według stopnia zaawansowania odbywa się na pierwszych zajęciach.

Język francuski

Nauka języka francuskiego odbywa się w grupach międzywydziałowych.
Przydział do grupy językowej według stopnia zaawansowania odbywa się na pierwszych zajęciach.

Język rosyjski

Nauka języka rosyjskiego odbywa się w grupach międzywydziałowych.
Przydział do grupy językowej według stopnia zaawansowania odbywa się na pierwszych zajęciach.

Informacja dla osób, które zdawały tzw. "starą maturę"

Studenci wpisują się do grupy zgodnie z własną samooceną umiejętności językowych.

Wybór języka na studiach niestacjonarnych

Wybór języka i przydział do grup językowych odbywa się podczas pierwszego zjazdu.
Studenci studiów niestacjonarnych nie rejestrują się w USOS-UL.

Studium Języków Obcych zastrzega sobie prawo do zmian w organizacji grup językowych.


Uwaga!
Studenci Uniwersytetu Rolniczego mają wiele możliwości uczestniczenia w programach stypendialnych odbywających się w uczelniach zagranicznych — program Erasmus i podobne. Jednym z warunków kwalifikacji jest potwierdzona znajomość języka obcego na poziomie B2 i dlatego Studium Języków Obcych sugeruje, aby przy wyborze poziomu lektoratu kandydaci starannie wybierali odpowiednie dla siebie grupy.