wersja angielska (en) / wersja niemiecka (de)
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
USOS
USOS — Uniwersytecki System Obsługi Studiów, wdrażany przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie od marca 2007 roku. Jest to oprogramowanie komputerowe zarządzające informacjami związanymi z organizacją studiów w Uczelni. Dane zawarte w systemie mają służyć studentom, nauczycielom akademickim i pracownikom administracji. Niektóre informacje w systemie są dostępne dla wszystkich internautów, np. katalogi programów studiów czy przedmiotów, inne dotyczące przebiegu studiów są dostępne po zalogowaniu przez uprawnionych użytkowników (studentów i pracowników). Każdy użytkownik posiada własny identyfikator i hasło, przydzielone przez dziekanat.

Wpisywanie do grup (dotyczy studentów przyjętych na I rok studiów)

Osoby przyjęte na I rok studiów są zobowiązane do wpisania się do grupy językowej w systemie
USOS zgodnie z ustanowionymi zasadami [ więcej >> ].

Informacja dla osób, które zdawały tzw. "starą maturę"

Studenci wpisują się do grupy zgodnie z własną samooceną umiejętności językowych.

Wybór języka na studiach niestacjonarnych

Wybór języka i przydział do grup językowych odbywa się podczas pierwszego zjazdu.
Studenci studiów niestacjonarnych nie rejestrują się w USOS-ie.
Nie tworzymy grup początkujących z języka angielskiego!