wersja angielska (en) / wersja niemiecka (de)
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Często zadawane pytania

Nie zaliczyłem/ nie zaliczyłam danego semestru. Co powinienem/powinnam zrobić?

W celu kontynuowania studiów studenci, którzy nie zaliczyli danego semestru z języka obcego powinni w pierwszej kolejności ubiegać się o wpis warunkowy na następny semestr. Następnie powinni udać się do Studium, okazać zgodę na wpis warunkowy i wpisać się do grupy językowej adekwatnej do wydziału/kierunku i poziomu, na odrabianie semestru niezaliczonego, nie później niż z początkiem semestru odrabianego. Wpisy do grup dokonywane są przez kierowników zespołów.

Nie zdałem/ nie zdałam egzaminu z języka obcego. Co powinienem/powinnam zrobić?

W celu kontynuowania studiów studenci, którzy nie zdali egzaminu końcowego z języka obcego powinni w pierwszej kolejności ubiegać się o wpis warunkowy na następny semestr. Następnie powinni udać sie do Studium, okazać zgodę na wpis warunkowy i wpisać się do grupy językowej zgodnej z ich wydziałem/kierunkiem i poziomem na czwarty semestr, nie później niż z jego początkiem. Wpisy do grup dokonywane są przez kierowników zespołów. Po wpisie należy skontaktować się z prowadzącym zajęcia w celu ustalenia czy student ma uczestniczyć w zajęciach na czwartym semestrze czy też tylko stawić się na egzamin.

Kierowniczki zespołów:
mgr Alicja Grzesikowska — zespół języka angielskiego i francuskiego,
mgr Anna Kopczyńska — zespół języka niemieckiego i rosyjskiego.

Chciałabym (chciałbym) zarejestrować się na język obcy (wpisać się do grupy zajęciowej) za pomocą systemu USOS. Jak mogę to zrobić?

Na język obcy, za pomocą systemu USOS rejestruję się jedynie studenci pierwszego roku, pierwszego semestru studiów stacjonarnych. Są to studenci przyjęci na I rok studiów. Termin rejestracji zostanie ogłoszony na stronie internetowej Studium oraz na stronie internetowej USOS.

Rejestracja na języki obce
odbywa się za pomocą serwisu internetowego UL pod adresem ul.ur.krakow.pl.

Rejestracja do grupy językowej odbywa się na podstawie wyników procentowych uzyskanych na pisemnym egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym lub rozszerzonym [więcej]

Nie zarejestrowałam (nie zarejestrowałem) się na język obcy w pierwszej turze. Co powinnam, powinienem zrobić?

Studenci niezarejestrowani w I turze będą mieli możliwość wpisania się do grupy w miarę wolnych miejsc. Studium Języków Obcych zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w składzie i organizacji grup językowych.

Listy grup studentów zarejestrowanych oraz aktualne harmonogramy będą wywieszone w siedzibie Studium Języków Obcych, ul. Marka 37.